MK projekt

RD Rýmařov

Chcete bydlet RYCHLE, LEVNĚ A POHODLNĚ?

Zvolte montované rodinné domy od RD Rýmařov.

www.rodinne-domky.com
www.rdrymarov.cz


Projekty horní stavby domu doplňujeme o projekt spodní stavby, neboli projekt OSAZENÍ OBJEKTU DO TERÉNU. Projekt je nezbytnou součástí projektové dokumentace jakéhokoliv typového projektu pro vydání stavebního povolení nebo k ohlášení stavby a obsahuje:

 • situaci širších vztahů
 • situaci v katastrální mapě
 • koordinační situaci
 • řez terénem
 • schéma zpevněných ploch
 • řešení odvodu dešťových vod
 • výkres základové desky
 • výkres ležaté kanalizace
 • ochranu proti radonu
 • zákres požárně nebezpečného prostoru
 • výkresy inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní, plynové a elektrické přípojky) na pozemku investora a technické zprávy dle př. č.1 vyhlášky 499/2006 Sb.

Neváhejte nás kontaktovat!

Copyright © 2011 MK projekt